Statuti dhe rregulloret

statuti

Kolegji Evropian veprimtarinë e vet arsimore e zhvillon mbi bazën e akteve juridike. Aktet themelore juridike të Kolegjit “Juridica” janë:

  • Statuti i Kolegjit “Juridica”.
  • Rregullorja mbi organizimin dhe funksionimin e Kolegjit “Juridica”,
  • Rregullorja për procedurat e sigurimit të cilësisë,
  • Rregullorja për përcaktimin e procedurave për regjistrimin e studentëve,
  • Rregullorja për emërimin dhe njohjen e titujve,
  • Rregullorja për organizimin e provimeve,
  • Rregullorja për ndarjen e bursave,
  • Rregullorja e rendit shtëpiak, etj.