Publikime shkencore


– Xhemajl VELIQI – Privilegjet dhe përparësitë e të pandehurit në procedurën penale – aspekte teorike dhe komparative
– Shpresa SHEHU-KURSANI – Startegjia e komunikimit – Me kë duhet të bisedohet në rastin e Kosovës
– Llokman MIRTEZANI – Liritë themelore të Bashkimit Evropian dhe internacionalizimi i biznesit
– Elona HOXHA – Profili juridik i kontratës kolektive në Shqipëri nën ndikimin e sfidave evropiane
– Naser ETEMI – Criminality in customs administration as part of transnational organized crime
– Teuta BEKA – E drejta evropiane e konkurences
– Agron BEKA – Qarkullimi i parave me prejardhje të paligjshme
– Ekrem SALIHU – Vështrime të përgjithshme për të drejtën e pengut të dorës
– Zahir ÇERKINI – Vlerat themelore që mbron Kushtetuta e Kosovës
– Përparim GRUDA – Morali dhe ligji – Një reflektim mbi debatin Hart-Fuller
– Llokman MIRTEZANI – Hapësira administrative evropiane dhe konvergjenca e sistemeve administrative
– Jusuf MUSTAFAI – Strategjitë e të mësuarit të gjuhës (SMGJ)
– Jetmire ZEQIRI – Kundërligjshmëria dhe pasoja si elemente të anës objektive të figurës së veprës penale
– Naser ETEMI – Biseda informative si formë e veçantë e mbledhjes së informatave nga qytetarët
– Jusuf ZEJNELI – Tiparet e sistemit amerikan të qeverisjes dhe politikës së jashtme
– Teuta BEKA – Natyra juridike e kontratës mbi mbajtjen e përjetshme dhe veçorit e saja
– Agron BEKA – Trajtimi i dënimit me vdekje sipas burimeve juridike gjatë historisë
– Nazmi MALIQI – Marrëdhëniet në mes popujve bazuar në kartën e Medinës
– Vesel LATIFI – Zbulimi dhe të provuarit e vrasjes
– Fatos HAZIRI – Vështrim krahasues juridiko penal i fenomenit të shpëlarjes së parave në Kosovë dhe disa shtete të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit perëndimor
– Valon BRAHIMI – Vrasjet e rënda në territorin e Gjykatës Themelore të Mitrovicës në periudhën 2009-2013
– Jetullah ALIU – Korrupsioni dhe problemet e zbulimit dhe të provuarit e tij në Kosovë
Adelina RAKAJ – Pozita e kryerësve të veprave penale me çrregullime mendore, sipas Kodit Penal të Kosovës
– Faton ABDULLAHU – Nacionalizmat e ballkanit dhe ballkandemokracia
– Përparim GRUDA – E drejta për një proces të rregullt ligjor në Kushtetutën e Kosovës
– Ramë ARIFAJ – Nacionalizmi dhe territori
– Behxhet GAXHIQI – Matja dhe vlerësimi objektiv i paraditurive dhe potencialeve tjera të nxënësve për të nxënë dhe mësim të diferencuar
Teuta BEKA – Vështrim i përgjithshëm i kontratës mbi mbajtjen e përjetshme
Bashkim PRETENI – Aktet noteriale dhe pavlefshmëria e tyre
Bahri HYSENI – Murat HULAJ – Vepra penale që lidhet me evazionin fiskal në fushën doganore “Shmangie mashtruese nga pagesa e detyrimeve”
Ramë ARIFAJ – Decentralizimi në Kosovë
 Fatos HAZIRI – Krimi i organizuar si fenomen kërcënues për sigurinë publike dhe sundimin e rendit dhe ligjit në Republikën e Kosovës
Dritan DEMIRAJ – Bejtush GASHI – Zhvillimi i rolit të talibanëve në tregtinë e drogës, burim themelor i financimit të aktiviteteve terroriste në Afganistan
Faton MEHMETI – Iljasa MUSLIU – Siguria në Kosovë dhe reflektimet në vendet e rajonit
Vesel LATIFI – Mediat dhe terrorizmi
Kadri BICAJ – Vepër kapitale e mendjes juridike shqiptare
Ismail ZEJNELI – Jeton SHASIVARI – Siguria në Kosovë dhe refleksionet e saj në Republikën e Maqedonisë
Fehmi REXHEPI – Studim gjithëpërfshirës mbi qëndrimin e diplomacisë britanike ndaj çështjes shqiptare
Nexhat BALAJ – Administrim i integruar i mbeturinave urbane në Kosovë
Frashër DEMAJ – Konteksti diplomatik i çështjës shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër
Xhemajl PEÇANI – Disa masa themelore për avancimin e sistemit zgjedhor në Kosovë
Ilir ISLAMI – Krimi ekonomiko-financiar si pengesë për zhvillim të Kosovës
Ramë ARIFAJ – Republika e Kosovës në rrugën e integrimeve euroatlantike
Teuta BEKA – Kontrata për ndërtimin
Nexhat BALAJ – Adaptimi i legjislacionit mjedisor të Kosovës me Acquis Communautaire të Bashkimit Evropian
Ismail ZENELI – Kriminaliteti i të miturve dhe deliktet seksuale
Frashër DEMAJ – Sfidat e ndërkombëtarizimit dhe roli i NATO-s në çlirimin e Kosovës
Veton VULA – Trafikimi i qenieve njerëzore si formë e krimit të organizuar trans-nacional dhe të drejtat e njeriut
– Vesel LATIFI – Luftimi i korrupsionit dhe konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale