Biblioteka

biblioteka

Biblioteka e Kolegjit Evropian “Juridica” është themeluar me qëllimin për të mbështetur studimet dhe aktivitetet kërkimore si për studentët, po ashtu edhe për stafin mësimdhënës dhe hulumtues. Biblioteka ka një kapacitet prej 60 vendesh, me sipërfaqe prej 100 m2 dhe posedon mbi 6.000 libra profesionalë e shkencorë në gjuhën shqipe, angleze dhe gjuhë të tjera.

Biblioteka posedon edhe pajisje kompjuterike, për të mbështetur veprimtarinë kërkimore të studentëve dhe stafit akademik. Kolegji “Juridica” posedon me pajisje dhe burime elektronike, sallën e TI si edhe mundësinë e kyçjes në sistemin e Bibliotekave elektronike të shumë universiteteve dhe institucioneve në Evropë dhe SHBA.

Disa nga resurset:

Kombet e Bashkuara
Unioni Evropian:
Burime të kërkimeve në të drejtën ndërkombëtare:
Institucione, organizata me qendër në Kosovë dhe burime tjera: