Bachelor

001

Kriminalistikë dhe Siguri

Drejtimet: 180 ECTS

  • Detektiv dhe Investigim i krimit
  • Rendi Publik dhe Siguria
Juridik

Drejtimet: 240 ECTS

  • E Drejta Biznesore dhe Komerciale
  • Kriminologji dhe Penologji
  • Pronësia dhe Patundshmëria
  • E Drejta Evropiane dhe Integrimet
Politikat Publike dhe Menaxhment

Drejtimet: 180 ECTS

  • Menaxhimi Publik
  • Menaxhimi i Sektorit të Sigurisë dhe Sektorit Korrektues
  • Menaxhimi i Emergjencave dhe Ambientit
  • Politika Sociale