Bashkëpunim në mes të MMPH dhe Kolegjit Evropian “Juridica”