Literatura e huaj

− Charles F. Abel & Arthur J. Sementelli – Justice and Public Administration
….(Charles F. Abel & Arthur J. Sementelli – Drejtësia dhe Administrata Publike)
− Hugh T. Miller & Charles J. Fox – Postmodern Public Administration
….(Hugh T. Miller & Charles J. Fox – Administrata Publike Postmoderne)
− Michael M. Harmon – Public Administration’s Final Exam
….(Michael M. Harmon – Provimi Përfundimtar i Administratës Publike)
− Raymond W. Cox III – Ethics and Integrity in Public Administration – Concepts and Cases
….(Raymond W. Cox III – Etika dhe Integriteti në Administratën Publike – Konceptet dhe Rastet)
− Helen Wallace & Mark A. Pollack & Alasdair R. Young – Policy-Making in the European Union
….(Hellen Wallace & Mark A. Pollack & Alasdair R. Young – Politikëbërja në Bashkimin Evropian)
− Andrew Heywood – Politics
….(Andrew Heywood – Politikat)
Sanjay Rode – Advanced Macroeconomics
….(Sanjay Rode – Makroekonomia e Avancuar)
Catarina Crucitti – Business Law Now! Part I
….(Catarina Crucitti – Ligji i Biznesit Tani! Pjesa I)
Catarina Crucitti – Business Law Now!: Exercises – Part II
….(Catarina Crucitti – E Drejta e Biznesit Tani!: Ushtrime – Pjesa II)
Matome M. Ratiba – Conveyancing Law for Paralegals and Law Students
….(Matome M. Ratiba – Dorëzimi i Ligjit për Paralegalët dhe Studentët e Ligjit)
Gautam Mukerje – Economics of Globalization
….(Gautam Mukerje – Ekonomia e Globalizimit)
Malcolm Clarke – English Insurance Contract Law
….(Malcolm Clarke – Ligji i Kontratës së Sigurimeve Angleze)
Lawrence Emeka Modeme – English Legal System and Obligations – Modern Business Law Part 1-4
….(Lawrence Emeka Modeme – Sistemi Ligjor Anglez dhe Detyrimet – Ligji Modern i Biznesit Pjesa 1-4)
Peter Juchumzen – Essentials of Macroeconomics
….(Peter Juchumzen – Bazat e Makroekonomisë)
Krister Ahlersten – Essentials of Microeconomics: Exercises
….(Krister Ahlersten – Bazat e Mikroekonomisë: Ushtrime)
Krister Ahlersten – Essentials of Microeconomics
….(Krister Ahlersten – Bazat e Mikroekonomisë)
Solomon E. Salako – Evidence, Proof and Justice
….(Solomon E. Salako – Evidenca, Dëshmi dhe Drejtësi)
Morten Suhr Hansen – How To Build A Subscription Business
….(Morten Suhr Hansen – Si të Ndërtoni një Biznes Abonues)
Konnie G. Kustron – Internet and Technology Law – A U.S. Perspective
….(Konnie G. Kustron – Interneti dhe Ligji i Teknologjisë – Një Perspektivë e SHBA-së)
Konnie G. Kustron – Introduction to the American Legal System
….(Konnie G. Kustron – Hyrje në Sistemin Ligjor Amerikan)
Sarah Field – Introduction to the Law of Contract
….(Sarah Field – Hyrje në Ligjin e Kontratës)
Geoffrey Sampson – Law for Computing Students
….(Geoffrey Sampson – Ligji për Studentët e Informatikës)
John Lodewijks & Mehdi Monadjemi – Microeconomic Theory and Contemporary Issues
….(John Lodewijks & Mehdi Monadjemi – Teoria Mikroekonomike dhe Çështjet Bashkëkohore)
Sanjay Rode – Modern Microeconomics
….(Sanjay Rode – Mikroekonomia moderne)
Konnie G. Kustron – Privacy Law – A U.S. Perspective
….(Konnie G. Kustron – Ligji i Privatësisë – Një Perspektivë e SHBA-së)
Elly R. Twineyo Kamugisha – The Basics of Business Management – Vol I
….(Elly R. Twineyo Kamugisha – Bazat e Menaxhimit të Biznesit – Vol I)
Elly R. Twineyo Kamugisha – The Basics of Business Management – Vol II
….(Elly R. Twineyo Kamugisha – Bazat e Menaxhimit të Biznesit – Vol II)
Anthony Walsh & Cody Jorgensen – Criminology, The Essentials, 3rd edition
….(Anthony Walsh & Cody Jorgensen – Kriminologjia, Bazat, botimi i tretë)
J. Mitchell Miller – 21st Century Criminology
….(J. Mitchell Miller – Kriminologjia e shekullit 21)
Eamonn Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer & Nigel South – Criminology – A social introduction
….(Eamonn Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Ken Plummer & Nigel South – Kriminologjia – Paraqitje sociale)
Routledge – Criminology & Criminal Justice Textbooks
….(Routledge – Kriminologjia dhe Tekste nga Drejtësia Penale)
Raffaele Garofalo – Criminology
….(Raffaele Garofalo – Kriminologjia)
Fred E. Haynes – Criminology
….(Fred E. Haynes – Kriminologjia)
Freda Adler & Gerhard O.W. Mueller & William S. Laufer – Criminology
….(Freda Adler & Gerhard O.W. Mueller & William S. Laufer – Kriminologjia)
Richard Saferstein – Criminalistics – An Introduction to Forensic Science
….(Richard Saferstein – Kriminalistika – Hyrje në Shkencën e Forenzikës)
Hans Gross – Criminal Psychology – A Manual for Judges, Practitioners, and Students
….(Hans Gross – Psikologjia Penale – Doracak për Gjyqtarët, Praktikuesit dhe Studentët)
Dennis Cox – Handbook of Anti-Money Laundering
….(Dennis Cox – Doracak për parandalimin e pastrimit të parave)
Dennis Cox – An Introduction to Money Laundering Deterrence
….(Dennis Cox – Hyrje në parandalimin e pastrimit të parave)
Stephen Platt – Criminal Capital
….(Stephen Platt – Krimi Kapital)
Lida Maxwell – Public Trials: Burke, Zola, Arendt, And The Politics Of Lost Causes
….(Lida Maxwell – Gjykimet Publike: Burke, Zola, Arendt, dhe politika e shkaqeve të humbura)